Ίδρυμα:
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Τμήμα:
Πληροφορικής
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
2000

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας