Ίδρυμα:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα:Πληροφορικής
Έτος λειτουργίας:2013

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες, μεταγραφές, κλπ.)

2013: 160
2014: 250
2015: 200
2016: 220
2017: 230