Ίδρυμα:Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα:Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Έτος λειτουργίας:2009, 2000

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες καθηγητές, διδάσκοντες βάσει Π.Δ.407/80, κλπ.)

2006:
2008: 19
2012: 20