Ίδρυμα:Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Έτος λειτουργίας:2000, 1990

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες καθηγητές, διδάσκοντες βάσει Π.Δ.407/80, κλπ.)

2006: 35
2008: 41
2012: 47