Ίδρυμα:Πανεπιστήμιο Πειραιά
Τμήμα:Πληροφορικής
Έτος λειτουργίας:1992

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες καθηγητές, διδάσκοντες βάσει Π.Δ.407/80, κλπ.)

2006: 18
2008: 20
2012: 23