Ίδρυμα:Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα:Πληροφορικής
Έτος λειτουργίας:1995, 1989, 1984

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες καθηγητές, διδάσκοντες βάσει Π.Δ.407/80, κλπ.)

2006: 30
2008: 29
2012: 32