Ίδρυμα:Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Τμήμα:Πληροφορικής
Έτος λειτουργίας:2000

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες καθηγητές, διδάσκοντες βάσει Π.Δ.407/80, κλπ.)

2006: 4
2008: 4
2012: 5