Ίδρυμα:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα:Πληροφορικής
Έτος λειτουργίας:1992

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες καθηγητές, διδάσκοντες βάσει Π.Δ.407/80, κλπ.)

2006: 23
2008: 31
2012: 29