Ίδρυμα:Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα:Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
Έτος λειτουργίας:1980

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες καθηγητές, διδάσκοντες βάσει Π.Δ.407/80, κλπ.)

2006: 24
2008: 29
2012: 27