Ίδρυμα:ΤΕΙ Κρήτης
Τμήμα:Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Έτος λειτουργίας:2013, 1985

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες καθηγητές, διδάσκοντες βάσει Π.Δ.407/80, κλπ.)

2006: 18
2008: 19
2012: 18