Ίδρυμα:Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Τμήμα:Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Έτος λειτουργίας:2013, 1990

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες καθηγητές, διδάσκοντες βάσει Π.Δ.407/80, κλπ.)

2006: 30
2008: 31
2012: 31