Ίδρυμα:Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα:Επιστήμης Υπολογιστών
Έτος λειτουργίας:1984

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες καθηγητές, διδάσκοντες βάσει Π.Δ.407/80, κλπ.)

2006: 18
2008: 27
2012: 23