Ίδρυμα:
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τμήμα:
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
2013, 2002

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες, μεταγραφές, κλπ.)

2013: 140
2014: 225
2015: 190
2016: 200
2017: 200