Ίδρυμα:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τμήμα:
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
2013, 1993

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες, μεταγραφές, κλπ.)

2000: 75
2001: 90
2002: 100
2003: 110
2004: 120
2005: 120
2006: 130
2007: 130
2008: 160
2009: 160
2010: 160
2011: 150
2012: 150
2013: 160
2014: 225
2015: 200
2016: 200
2017: 200