Ίδρυμα:
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Τμήμα:
Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
1966

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες καθηγητές, διδάσκοντες βάσει Π.Δ.407/80, κλπ.)

2006:
2008: 8
2012: 8