Ίδρυμα:
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Τμήμα:
Πληροφορικής
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
2000

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες καθηγητές, διδάσκοντες βάσει Π.Δ.407/80, κλπ.)

2006: 4
2008: 4
2012: 5